सूचना तथा समाचार

रिक्त पदमा करार सेवावाट पूर्ति गर्न दरखास्त आह्वानको विज्ञापन | २०७५/०५/२९

नीलकण्ठ नगरपालिकाको तेस्रो नगर  सभाको निर्णय वमोजिम देहायका नयाँ सृजना भएका तथा रिक्त पदहरुमा स्थायी नियुक्ति वा सरुवा भै–आएमा स्वतः हट्ने गरि अन्तर्गतका स्वास्थ्य केन्द्रमा करार सेवावाट पूर्ति गर्नका लागि यो १५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक उम्मेदवारहरुले दरखास्त दिनु हुन सूच

नगर प्रहरीको सेवा करारमा उपलब्ध गराउने सम्वन्धि सूचना | २०७५/०५/२९

यस नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभावाट ४ वटा नगर प्रहरीको दरवन्दी सृजना भएको हुदाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को (क) को वुदाहरुमा तोकिएको कार्यका लागि सेवा उपलब्ध गराउन ईच्छुक सुरक्षा सम्वन्धी सेवा पूर्ति गर्न इजाजत प्राप्त संस्था÷निकायले प्रस्ताव पेश गर्नु हुन यो १५ दिने सूचना