FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब आब्वानको सूचना २०७५/०१/२८

योग्य फर्म वा संस्थाले तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य गर्न इजाजत पत्र/दर्ता प्रमाण पत्र, VAT र PAN प्रमाण पत्र र आ.व. ०७३/७४ को कार चुक्ता प्रमाणपत्र  सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा रु.

सवारी चालक सेवा करारमा लिने बारे सूचना २०७५/०१/२६

यस नीलकण्ठ नगर कार्यपालिकको लागि हलुका सवारी चालक १ जना र ट्रयाक्टर चालक १ जना सेवा करारबाट पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेद्वारहरुले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण खुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त निबेदन पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ|

समन्वय गर्न आउने बारे सूचना २०७५/०१/२५

यस नगरपालिकाको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार आ.व.

धादिङ बेशी खाल्डे सडक मर्मतको बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सुचना २०७५/०१/१६

यस नीलकण्ठ नगरपालिका कार्यलयबाट मिति २०७४/१२/१५ मा प्रकाशित सुचना अनुसार धादिङ बेशी खाल्डे सडक मर्मत कार्य ठेक्का नम्बर ०५/०७४/७५ को E-bid मा आएको प्राबिधिक कारणले टेन्डर खरिद अन्तिम मिति २०७५/०१/२१ र टेन्डर दाखिला मिति २०७५/०१/२३ गते अपराह्न १२:०० बजे सम्म र खोल्ने मिति २०७५/०१/२३ दिउँसो २:०० ब

प्रस्ताब आब्हानको सूचना - पशु सेवा शाखा

स्वस्थ तथा स्वच्छ मासु उत्पादन आयोजना - दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७५/१/१४
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७४/१२/२०)

मंगलबारको दिन नक्शा पासको काम नहुने सम्बन्धि सूचना

यस नीलकण्ठ नगरपालिका अन्तरगर्त (वडा नं. १-१४)निर्माण हुने घरको लागि आवश्यक नक्शा पास सम्बन्धित काम हप्ताको एक दिन मंगलबारको दिन प्राबिधिक नापजाँच तथा अनुगमन निरिक्षणका लागि फिल्ड जानुपर्ने भएकोले सो दिन नक्शा पासको कार्य नहुने बहिरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ |

Pages