FAQs Complain Problems

वडा नं. २ को संक्षिप्त परिचय

वडा नं. : २

१. वडा कार्यालय रहेको स्थान : बसाह

२. समाबेश भएका साबिकको गा.बि.स./न.पा. र वार्ड : नीलकण्ठ १,२

३. क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) : २०.४३

४. जनप्रतिनिधिहरुको विवरण:

क्र.स. जनप्रतिनिधिको नाम पद फोन  नं. ईमेल
ध्वज बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष    ९८४९३३९२९७                                                  
२. सरला सामरी वडा सदस्य ९८१३१५७५७२  
३. निरमाया मिजार वडा सदस्य ९८०८०२९४१७  
४. भीमराज गुरुङ वडा सदस्य ९८०३८१७३३०  
५. ज्ञान बहादुर राना मगर वडा सदस्य ९८४९२१२६९६  

 

५. कर्मचारीको विवरण:

क्र.स. नाम  पद फोन  नं. ईमेल
रामहरी सापकोटा         वडा सचिव    ९८४१५२८२९५                                                       
       
       

 

६. जनसंख्याको विवरण:

  महिला    पुरुष  जम्मा जनसंख्या  घरधुरी संख्या  कैफियत
   २८७०      २२७८ ५१४८ ११६३  

स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना , २०६८

७. शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

आधारभूत माध्यामिक क्याम्पस बेद बिध्याश्रम  मदरशा  प्राबिधिक शिक्षालय अन्य कुल जम्मा
प्रा.वि. नि.मा.वि. जम्मा मा.वि. उ.मा.वि. जम्मा
सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा
                 

८. संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या:

दुग्ध उत्पादक कृषि साना किसान  बहुउदेश्यीय बचत तथा ऋण फलफुल तरकारी उपभोक्ता जडिबुटी स्वास्थ संचार संघ अन्य जम्मा
                 
Undefined