FAQs Complain Problems

वडा नं. १0 को संक्षिप्त परिचय

वडा नं. : १0

१. वडा कार्यालय रहेको स्थान : भारमाले

२. समाबेश भएका साबिकको गा.बि.स./न.पा. र वार्ड : ज्यामरुङ ४,५,६,७

३. क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) : १५.८२

४. जनप्रतिनिधिहरुको विवरण:

क्र.स. जनप्रतिनिधिको नाम            पद                 फोन  नं.              ईमेल                                      
बिजयराज ईटानी वडा अध्यक्ष ९८५११३०५२९                                      
एक कुमारी नहर्की पाठक वडा सदस्य ९८६०४४३२३०  
सुन्दरी कुमारी परियार वडा सदस्य ९८०८७६७६५०  
चेत बहादुर न्यौपाने वडा सदस्य ९८४९४५४७९०  
हरिराम राना मगर  वडा सदस्य ९८६९४९८६११  

 

५. कर्मचारीको विवरण:

क्र.स. नाम                                  पद                 फोन  नं.               ईमेल                                     
  वडा सचिव                               
       
       

 

६. जनसंख्याको विवरण:

महिला          पुरुष                   जम्मा जनसंख्या      घरधुरी संख्या         कैफियत                   
१६३१ १३०० २९३१ ६९६  

स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना , २०६८

७. शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

आधारभूत माध्यामिक क्याम्पस बेद बिध्याश्रम  मदरशा  प्राबिधिक शिक्षालय अन्य कुल जम्मा
प्रा.वि. नि.मा.वि. जम्मा मा.वि. उ.मा.वि. जम्मा
सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा
                       

८. संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या:

दुग्ध उत्पादक कृषि साना किसान  बहुउदेश्यीय बचत तथा ऋण फलफुल तरकारी उपभोक्ता जडिबुटी स्वास्थ संचार संघ अन्य जम्मा
                 
Undefined