FAQs Complain Problems

‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्रका लागि प्राविधिक परामर्श दिन इच्छुकलाई सुचिकृत गर्ने सम्वन्धि सूचना |२०७५/५/२९

यस नगरपालिकाको मिति २०७५/४/३० को नगर कार्यापालिका वैठकवाट पारित भै मिति २०७५/५/२० मा प्रमाणिकिकरण भई लागू भएको “ ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धि कार्यविधि, २०७५” को अनुसूचि ५ वमोजिमको योग्यताको परिक्षण गरि सिफारिस गर्न ऐजन कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (५) वमोजिम प्राविधिक परामर्शदाता सुचिकृत गर्नु आवश्यक भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक प्राविधिक परामर्शदाता संस्थालाई यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १० दिन (मिति २०७५/६/७ गते) भित्र संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र जनशक्ति विवरण सहित तोकिए वमोजिमको शुल्क वुझाई सुचिकृत गर्नु हुनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ  ।

 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ