व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

 

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

यस नीलकण्ठ नगरपालिका अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सवै प्रकारका लाभग्राही -जेष्ठ नागरिक¸ जेष्ठ नागरिक दलित¸ एकल महिला¸ विधवा महिला¸ पुर्ण अपांग¸ आंशिक अपांग¸ ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिकाहरूले मिति २०७५ साल मंसिर १५ गते भित्र आ–आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ नविकरण गर्न सबै लाभग्राहीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

२०७६ साल फागुन मसान्त भित्र ७० वर्ष उमेर पुग्ने जेष्ठ नागरिक र २०७६ साल फागुन मसान्त भित्र ६० वर्ष उमेर पुग्ने जेष्ठ नागरिक दलितले २०७५ साल मंसिर १५ गते भित्र आ–आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ निवेदन दिनु पर्नेछ । एकल महिला विधवा महिला पुर्ण अपांग¸ आंशिक अपांग र ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिकाहरूको हकमा जुन सुकै महिना वडा कार्यालयमा गइ निवेदन दिनु हुन अनुरोध छ ।