FAQs Complain Problems

रिक्त पदमा करार सेवावाट पूर्ति गर्न दरखास्त आह्वानको विज्ञापन | २०७५/०५/२९

प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति :– २०७५।०५।२९

 

विषयः– रिक्त पदमा करार सेवावाट पूर्ति गर्न दरखास्त आह्वानको विज्ञापन !

 

नीलकण्ठ नगरपालिकाको तेस्रो नगर  सभाको निर्णय वमोजिम देहायका नयाँ सृजना भएका तथा रिक्त पदहरुमा स्थायी नियुक्ति वा सरुवा भै–आएमा स्वतः हट्ने गरि अन्तर्गतका स्वास्थ्य केन्द्रमा करार सेवावाट पूर्ति गर्नका लागि यो १५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक उम्मेदवारहरुले दरखास्त दिनु हुन सूचित गरिएको छ ।

 

विज्ञापन नं.

पद

श्रेणी÷तह

 विज्ञापनको किसिम

माग संख्या

छनौटको किसिम

१.

सव-इन्जिनियर

पाँचौ

खुला

अन्तरवार्ता

२.

अ.हे.व

चौंथो

खुला

अन्तरवार्ता

३.

अ.न.मी

चौंथो

महिला

अन्तरवार्ता

४.

ल्याव असिस्टेन्ट

चौंथो

खुला

अन्तरवार्ता

५.

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहिन

महिला

अन्तरवार्ता

 

 • ईच्छुक उम्मेदवारले लोक सेवा आयोगको दरखास्त फारम ढांचामा दरखास्त दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
 • प्रचलित कानुन वमोजिमको योग्यता पुगेको शैक्षिक तथा अन्य प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
 • विज्ञापन नं. २–५ को हकमा नगरपालिका क्षेत्रका रिक्त रहेको ग्रामिण स्वास्थ्य चौकीमा रही कामकाज गर्नु पर्ने छ । कार्यालय सहयोगीले आहालडाँडा स्वास्थ्य केन्द्रमा रहि सेवा दिनु पर्ने छ ।
 • दरखास्त साथ विज्ञापन नं. १–४ सम्मकाले रु १०००।– र विज्ञापन नं. ५ को पदका लागि रु ३००।– आवेदन शुल्क वुझाउनु पर्नेछ । ( फिर्ता नहुने गरी)
 • मिति २०७५/६/१२ गते दिनको ३:०० वजे पश्चात दरखास्त लिईने छैन ।
 • रित र  योग्यता नपुगेको दरखास्तले मान्यता पाउने छैन ।
 • विज्ञापन नं. १–४ को लागि उमेर २१ बर्ष देखी ४० बर्ष सम्म र विज्ञापन नं. ५ को लागि १८ बर्ष देखि ४० बर्ष सम्मको हुनु पर्ने छ ।
 • मिति २०७५/६/१७  का दिन अन्तरवार्ता हुने छ । अन्तरवार्ताको समय र स्थान २०७५/६/१५ गतेका दिन नगरकार्यापालिका कार्यालयमा सम्र्पक गरि जानकारी लिनु पर्ने छ । तोकिएको दिन र समयमा उपस्थित नभएमा छुट्टै मौका दिईने छैन ।
 • पूर्ति प्रक्रिया कै विचमा स्थायी खटिई आएमा सो अनुसारको पद संख्या स्वतः कम हुने छ ।
 • तलव प्रचलित स्केल वमोजिम हुने छ ।
 • एस.वि.ए. तालिम लिएका अ.न.मी. र न्यूनतम योग्यता भन्दा माथिल्लो योग्यता भएकाले ग्राहयता पाउन सक्ने छन ।
 • अन्य प्रावधान कानुन वमोजिम हुने छ ।

 

सदस्य–सचिव

पदपूर्ति समिति

नीलकण्ठ नगरकार्यापालिका कार्यालय, धादिङ