FAQs Complain Problems

बिषय बिज्ञ सुचिकृत गर्ने बारे (शिक्षा शाखा)

बिषय:- बिषयबिज्ञ सूचिकृत गर्ने बारे |

श्री सबै सामुदायिक बिद्यालयका स्थायी शिक्षकहरु |
नीलकण्ठ नगरपालिका |

प्रस्तुत बिषयमा यस नगरपालिका भित्रका सामुदायिक बिद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बिषयबिज्ञ सूचीकृत गर्नु पर्ने भएकाले नगरपालिका भित्रका सामुदायिक बिद्यालयमा कार्यरत स्थाई शिक्षकहरु मध्येबाट छनोट हुने गरी बिज्ञ सूचीकृतका लागि सूचना जारी गर्ने भनी नगर शिक्षा समितिबाट मिति:२०७५/१/५ मा निर्णय भएको हुँदा सो बमोजिम आजका मितिले १५ दिन भित्र तपशिल बमोजिमका कागजात संलग्न राखी यस नगरपालिका शिक्षा शाखामा फाइल पेस गर्नुहुन अनुरोध छ |

तपशिल
१) स्थायी नियुक्ति पत्र तथा बढुवा नियुक्ति पत्र को प्रतिलिपि |
२) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि |
३) अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि |
४) ३ सेट नमूना प्रश्नपत्र र उत्तर कुन्जिका |