FAQs Complain Problems

नीलकण्ठ नागापालिकाबाट आ.व. ०७५/७६ मा हुने खरिद कार्यमा सहाभागी हुन सूचिकृत हुने बारे सूचना २०७५/०३/३२

यस कार्यालयका लागि आ.व. ०७५/७६ मा आवश्यक पर्ने सामान तथा सेवा खरिद गर्न सार्वजानिक खरिद ऐनको दफा ६ (क) तथा सार्वजानिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १८ (संसोधन सहित ) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम तपशीलको कार्य गर्न ईच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले आ.व. ०७३/७४ को व्यवसाय नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र सहित स्थायी लेखा नम्बर र मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित सार्वजानिक खरिद नियमावली २०६४ को अनुसूची २ (क) बमोजिमको ढाँचामा निबेदन दिनुहुन र आ.व. २०७४/७५ मा यस कार्यालयमा सुचिदर्ता गरेका तथा आ.व. २०७५/७६ मा समेत अध्यावधिक गर्न चाहने व्याक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले आ.व. २०७३/७४ को कर चुक्ता र व्यवसाय नविकरणको प्रमाणपत्रको फोटोकपी संलग्न गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र नियमानुसार निवेदन दिनुहुन जानकारी गराईन्छ |