FAQs Complain Problems

नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण घर जग्गा धनीहरुलाई वहाल कर बुझाउने बारेको सूचना | २०७५/०३/०१

व्यवसाययिक वा व्यक्तिगत प्रयोजनमा घर भाडामा दिनु भएका घर जग्गा धनीहरुले आफैले स्वःघोषण गरी नीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्र भित्रको घर,पसल,टहरा,ग्यारेज तथा जग्गा वहालमा दिए वापत लाग्ने चालु आ.व ०७४÷७५ को वहाल कर कुल घरभाडाको १०%( दश प्रतिशत) २% (दुई प्रतिशत) नगर घर जग्गा कर सहित १२% (बाह्र प्रतिशत) ले हुने रकम २०७५ साल आषाढ मसान्त भित्र नगरपालिकामा दाखिला गर्नु हुन सूचित गरिएको छ । नेपालको संविधान,२०७२ को धारा ५७ को उपधारा ४ तथा अनुसूचि ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ५८ वमोजिमको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रको वहाल कर, यो सूचनाको अवधि भित्र नवुझएमा नगरपालिकाले शुरु देखि कै वहाल रकम तोकी सो को १२% (वाह्र प्रतिशत) र थप जरिवाना समेत असुल उपर गरीने र कर नवुझाउनेको विद्युत, खानेपानी सुविधा एवम् अन्य सिफारिस समेत रोक्का गरिने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

-प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत