FAQs Complain Problems

कर छुट सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना | २०७५/०३/०१

नीलकण्ठ नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ (संसोधन सहित) को व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन्दा अगाडी नै व्यवसाय दर्ता गर्नु पर्ने व्यवसायहरु नगरपालिकामा दर्ता नै नभई सञ्चालन हुदै आएका वा दर्ता भएका व्यवसाय नविकरण नभई सञ्चालन हुदै आएकालाई एक पटकका लागि यस आर्थिक वर्षको २०७५ साल आषाढ मसान्त भित्र सो व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण हुन आएमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सम्म लाग्ने कर,जरिवाना, दस्तुर तथा अन्य शुल्कहरु पुरै मिनाह हुने व्यवस्था भएकाले दर्ता नगरी वा नविकरण नगरी सञ्चालन भएका सवै प्रकारका व्यवसायहरु दर्ता र नविकरण गर्नु हुन यो सुचना जारी गरिएको छ । यो छुट अवधि भित्र दर्ता,नविकरण नगर्ने उपर मिति २०७५ श्रावण १ गते देखी आवश्यक कारवाही, साविक देखिकै कर, जरिवाना र शुल्क असुल उपर गरिने सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराइन्छ । यस प्रकारको व्यवसाय दर्ता,नविकरण सम्वन्धित वडा कार्यालयवाट समेत गर्न सकिने व्यहोरा अनुरोध छ ।