FAQs Complain Problems

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा | श्री सबै वडा कार्यालयहरु | २०७५/०६/०४

बिषय :- उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

श्री सबै वडा कार्यालय,
नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ ।
    
     उपरोक्त सम्बन्धमा चालु आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत योजनाहरुमध्ये सामान्यतया रु. १०,००,०००।०० (दश लाख) सम्मको बजेट विनियोजन भएका योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय अनुसार १०,००,०००।०० (दश लाख) सम्मका योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि एक योजना एक उपभोक्ता समिति गठन गरी देहाय बमोजिम गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध छ ।
१.    उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वडा अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यको अध्यक्षतामा सम्बन्धित योजना क्षेत्रका स्थानीय आम नागरिकहरुको उपस्थितिमा भेला (बैठक) गरी गठन गर्नुपर्ने छ ।
२.    मिति २०७५ साल कार्तिक मसान्त भित्र उपभोक्ता समिति गठन गरी सिफारिस सहित मंसिर ७ गते भित्रै सम्झौता पुस्तिका सहित उपभोक्ता समिति नगरकार्यपालिका कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्ने छ ।
३.    उपभोक्ता समिति गठनको पुस्तिका वडा कार्यालयहरुले बुझि लैजान सकिने छ र सो को लाग्ने मूल्य सम्झौता गर्दाका बखत नगरकार्यपालिकामा उपभोक्ता समितिले बुझाउनु पर्ने छ ।
४.    दर्ता भएका उपभोक्ता समिति अनुसार योजनाको लागत अनुमान १५ दिन भित्र सम्बन्धित साइट इन्चार्ज तोकिएका प्राविधिकबाट तयार गरिने छ ।
५.    मिति २०७५ साल मंसिर मसान्तभित्र सबै उपभोक्ता समितिहरुले सम्झौता गरि सक्नु पर्ने छ ।
६.    दर्ता भएका उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता गर्नु पूर्व हरेक उपभोक्ता समितिका ३ जना र अनुगमन समितिका १ जनालाई अभिमुखीकरण गरिने व्यवस्था मिलाईने छ ।
७.    उपभोक्ता समिति कम्तिमा ७ जना देखि ११ जना सदस्य रहनु पर्नेछ र उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुका कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेछ । समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तिमा १ जना महिला पदाधिकारी हुनुपर्नेछ ।
८.    उपभोक्ताले बेहोर्नु पर्ने लागत सहभागिता कामको प्रकृति हेरी कच्ची कार्यमा कम्तिमा २०% र पक्की कार्यमा कम्तिमा १०% रहनु पर्ने छ । योजनाको कार्यान्वयन गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि, प्रकृयाका सम्बन्धमा लागत अनुमानमा खुलाइने छ । सो विषयमा अभिमुखीकरणको समयमा विस्तृत जानकारी दिने व्यवस्था हुने छ ।
९.    लगिलगाउका योजनाहरु उल्लेख भै बजेट विनियोजन भएका योजनाहरुको कार्यान्वयनको हकमा के–के कार्य गर्ने हो ? खुलाई सो को हकमा एउटा मूल उपभोक्ता समिति गठन गरी छुट्टा छुट्टै लागत अनुमान तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने छ ।
१०.    तोकिएको समय अवधि भित्र उपभोक्ता समिति गठन गरी दर्ता नभएमा नगरकार्यपालिका कार्यालयबाट प्रतिनिधि खटाई म्याद सकिएको ७ दिन भित्र उपभोक्ता समिति गठन गर्न पहल गरिने छ । सोबाट पनि नभएमा वैकल्पिक प्रक्रियाबाट योजना सञ्चालन हुन सक्ने छ ।
११.    एक जना व्यक्ति एउटा भन्दा बढी योजनामा नरहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्ने छ । साथै उपभोक्ता समितिमा स्थानीय तहका वहालवाला पदाधिकारी, वहालवाला जनप्रतिनिधी, वहालवाला सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, निर्माण व्यवसायी, सरकारी पेश्की वा वेरुजु फछ्र्यौट नगरेका व्यक्तिहरु, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाई उक्त सजाय भुक्तान गरेको ३ वर्ष ननाघेको व्यक्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको व्यक्ति उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।
१२.    अन्य विधि प्रकृया तोकिए बमोजिम हुने छ ।
     

            जगन्नाथ पन्त
  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत